ഇരകളും വേട്ടക്കാരും നിങ്ങളും


അവര്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു
അതോ
ഉറക്കം നടിയ്ക്കുകയായിരുന്നുവോ?
അതുമല്ലെങ്കില്‍
മയങ്ങിക്കിടക്കയായിരുന്നുവോ?

പക്ഷേ, ഞങ്ങള്‍ …...
ഞങ്ങള്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല
ഉറക്കം നടിയ്ക്കുകയായിരുന്നില്ല
മയങ്ങിക്കിടക്കയുമായിരുന്നില്ല

ഞങ്ങള്‍
അവര്‍ ഉറങ്ങുന്നതും നോക്കിയിരുന്നു,
അവര്‍ മയങ്ങുന്നതും നോക്കിയിരുന്നു,
അവര്‍ പുതച്ചുകിടന്ന കരിമ്പടം
തെല്ലൊന്നകലുന്നതും നോക്കി
ചെകിടില്‍ ഞങ്ങള്‍ വട്ടം പിടിച്ചുനടന്നു
കറുത്ത കരിമ്പടം തെല്ലൊന്നനങ്ങിയോ?
ചുവന്നു തുടുത്ത മുഖം തെളിഞ്ഞുവോ?
ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചോര മണക്കുന്നു

ചോദ്യം
ചോദ്യം നിങ്ങളോടാകുന്നു
നിങ്ങള്‍ ഉറങ്ങാറുണ്ടോ?
കറുത്ത കരിമ്പടം അലസമായിട്ടിടാറുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ ചുവന്നു തുടുത്ത മുഖം
ഇരകള്‍ക്കിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടോ?

നിങ്ങള്‍
അവര്‍ ഉറങ്ങുന്നതും നോക്കി
കരിമ്പടമൊന്നനങ്ങുന്നതും നോക്കി
ഇരിയ്ക്കാറുണ്ടോ?
നിങ്ങള്‍
ഇരയോ വേട്ടക്കാരനോ?
അതോ
ഇരയും വേട്ടക്കാരനും കൂടിയോ?

 

 

 

 

വിനോദ്